Fulltextové vyhledávání

Kalendář kulturních akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Masopust 2024
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Kalendář svozu odpadů

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Matrika

Matrika

Ověřování listin  (vidimace ) a podpisů (legalizace)

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu upravuje zákon č. 21/2006 Sb.

Podle tohoto zákona na obecním úřadě provádí vidimaci a legalizaci matrikářka  Jana Vejplachová, pracovnice obecního úřadu paní Lucie Menšíková a místostarostka Kateřina Sehnalová .

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný

a)   občanský průkaznebo cestovní doklad jde-li o státního občana České republiky,
b)   průkaz o povolení k pobytunebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
c)   průkaz žadatele o udělení azylu jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
d)   průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
e)   průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
f)   průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Vidimace se neprovede

a) je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze   vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b) je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého

d) je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

e) jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

f) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena, není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede

a)   jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
b)   je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
c)   jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Správní poplatek

Legalizace podpisu  .................................................................. 30,- Kč

Vidimace listiny, za každou započatou stránku .......................... 30,-Kč

Duplikáty matričních dokladů

Na obecním úřadě Ráječko je možné požádat o vyhotovení duplikátu matričního dokladu:      

  • rodného listu
  • oddacího listu
  • úmrtního listu

formuláře žádosti: duplikaty matričních dokladů.rtf

Potřebné doklady a postup řízení:

Duplikáty matričních dokladů - rodných, oddacích nebo úmrtních listů jsou vyhotovovány na základě písemné žádosti nebo při osobní návštěvě obecního úřadu Ráječko.

Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě, které se zápis týká nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům.

Správní poplatek:

Za vydání duplikátu matričního dokladu zaplatí žadatel poplatek  100,-Kč.