Fulltextové vyhledávání

Kalendář kulturních akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Pozvánka na nedělní pohádku
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
Pravidelný roční odečet plynoměrů 2024
27
Pravidelný roční odečet plynoměrů 2024
28
Pravidelný roční odečet plynoměrů 2024
29
Pravidelný roční odečet plynoměrů 2024
30
Pozvánka na "Pálení čarodějnic" 30.4.2024
1 2 3 4 5

Kalendář svozu odpadů

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Matrika

Matrika

Změny v zákoně o matrikách od 1.1.2024.pd

 

Ověřování listin  (vidimace ) a podpisů (legalizace)

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu upravuje zákon č. 21/2006 Sb.

Podle tohoto zákona na obecním úřadě provádí vidimaci a legalizaci matrikářka  Jana Vejplachová, pracovnice obecního úřadu paní Lucie Menšíková a místostarostka Kateřina Sehnalová .

 

K vidimaci na úřadě předložíte:

 

§  originál listiny nebo již úředně ověřenou fotokopii (opis).

 

K legalizaci na úřadě předložíte:

§  občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

§  cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, Smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

§  identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva,

§  listinu, na níž se osoba před úředníkem vlastnoručně podepíše nebo podpis na listině již uvedený uzná za vlastní,

§  dokument v elektronické podobě s elektronickým podpisem (pouze ve formě uznání elektronického podpisu za vlastní). Úřad po provedení legalizace zašle dokument žadateli v závislosti na jeho volbě:

-   do jeho datové schránky, nebo

-   předá prostřednictvím datového úložiště; dokument obsahující ověřovací doložku se uloží v datovém úložišti na dobu 30 dnů ode dne, kdy byla legalizace provedena.

 

 

 

Kdy nelze provést vidimaci?

 

Dle ust. § 9 zákona č. 21/2006 Sb., v platném znění, se vidimace neprovede:

a)   je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

 

b)   je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c)    je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d)   je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek (musí se předložit vždy originál listiny),

e)   je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

f)     jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g)   jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h)   není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:

1.            prvopis,

2.            již ověřenou vidimovanou listinu,

3.            listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

4.            opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5.            stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 

 

 Kdy nelze provést legalizaci?

 

Dle ust. § 13 zákona č. 21/2006 Sb., v platném znění, se legalizace neprovede:

a)   jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

b)   jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,

c)    nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků, k prokázání své totožnosti platný doklad totožnosti,

d)   nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,

e)   jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,

f)     jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívající zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,

g)   jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem,

h)   jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

 

 

Správní poplatky činí:

·      za legalizaci každého podpisu na dokumentu 50,- Kč,

·     za vidimaci 30,- Kč za každou započatou stránku (každou započatou stránkou se pro účely vyměření správního poplatku rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší).

Správní poplatky (případě osvobození od poplatku) za provedení vidimace nebo legalizace jsou vyměřeny podle §8 a položky 4 a 5 sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky se hradí v hotovosti, před provedením úkonu ověření.

 

 

 

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih

 

Matriční doklady (tj. rodný list, oddací list, úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství. Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vznik registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika). Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v matriční knize uvedené podle stavu ke dni vydání matričního dokladu.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad na žádost vydat jeho stejnopis (duplikát). Kromě matričních dokladů může příslušný matriční úřad vydat na žádost také doslovný výpis z matričních knih. Doslovný výpis z matriční knihy obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění.

  

Kdo a za jakých podmínek

Matriční úřad vydá matriční doklad nebo doslovný výpis z matriční knihy:

·         fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny,

·         pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

·         statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

·         fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo

·         osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.
 

Oprávněné osoby mohou požádat o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce; podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Za členy rodiny se považuje manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Matriční úřad vydá rodný list dítěte na žádost zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud bylo dítě do péče tohoto zařízení nebo osoby svěřeno na základě rozhodnutí soudu.

Matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Na žádost oprávněné fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.
 

Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě:

·         uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození,

·         uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství,

·         uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 30 let u knihy úmrtí.
 

U zápisů v matriční knize vedené zvláštní matrikou se shora uvedené lhůty počítají od matriční události, nikoli od provedení dotčeného zápisu.

Pouze v případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může být vydán matriční doklad jakékoliv fyzické osobě, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, jíž se zápis týká.

Doslovný výpis lze pořídit i kopií matričního zápisu.

Matriční doklad a doslovný výpis z matriční knihy vedené v jiném než českém jazyce, s výjimkou kopie matričního zápisu, se vydává v českém jazyce.

  

 

Jak a kam se obrátit

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vznik registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, na Úřad městské části Brno-střed (zvláštní matriku).

  

Co musíte předložit

Žadatel předloží:

·         žádost

·         průkaz totožnosti,

·         případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad nebo doslovný výpis z matriční knihy týká členů jeho rodiny,

·         doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků,

·         doklad, kterým fyzická nebo právnická osoba prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině,

·         plnou moc, požádá-li fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

  

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Dle položky 3 sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

·         Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství ve výši 300,- Kč.

·         Vydání vícejazyčného standardního formuláře ve výši 100,- Kč.
 

 

Osvobození

Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
 

Předmětem poplatku není

Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
 

Lhůty

Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

  

Právní úprava

·         Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

·         vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Doplňující zákony a předpisy

·         Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

·         zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

·         nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.