KNIHOVNÍ  ŘÁD

OBECNÍ KNIHOVNY RÁJEČKO


I. Základní ustanovení


Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.


Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

1.   Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)   výpůjční služby

b)   meziknihovní služby

c)   informační služby

d)   přístup na internet

2.   Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) a přístup na internet poskytuje knihovna bezplatně.


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb


Čl. 3

Registrace uživatele

1.   Uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.   Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení a bydliště.

3.   Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.


Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1.    Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.    Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

4.    Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb.  - autorský zákon).


Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1.   Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.   Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.   Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

4.   Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5.   Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb.  - autorský zákon).

7.   Bezplatný přístup na internet je umožněn pouze občanům Ráječka


III. Výpůjční řád


Čl. 5

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.    Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.  Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.


Čl. 6

Rozhodnutí o půjčování

1.  Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto knihovního řádu s výjimkou  dokumentů:

a)   kterým  by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)   které  jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)   jejichž půjčování by  bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické pornografické literatury apod.),

d)   které byly  vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou  výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.


Čl. 7

Postupy při půjčování

1.   Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.

2.   Uživatel může ústně požádat o rezervaci dokumentu.


Čl. 8

Výpůjční lhůty

1.   Výpůjční lhůta pro  půjčování  mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta  může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.   Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,  případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.


Čl. 9

Vrácení vypůjčeného dokumentu

1.   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.   Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.


Čl. 10

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.   Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.   Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů .

3.   Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.   Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.   Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

6.   Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7.   Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 11

Ztráty a náhrady

1.   Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.   O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.   Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 12

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.   Vymáhání nevrácených výpůjček: knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis  obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou

2.   Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek


Čl. 13

Náhrada všeobecných škod

1.   Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně   platných předpisů.