mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí : 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

  Středa:   8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

 2. Telefonické podání: pevná linka - 516 432 629
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ourajecko@rajecko.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Ráječko, Nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko, případně faxem na číslo 516 432 629.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí : 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

Středa:   8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

Telefonické podání: pevná linka - 516 432 629
Poštou na adresu Obecní úřad Ráječko, Nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko
Elektronicky na e-mail: ourajecko@rajecko.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: fh7bg7p
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Ráječko, Nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo obce  - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 165,-  Kč
vzniklou-li při mimoř. rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady , budou tyto náklay účtovány na základě individuální kalkulace  
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu:  
- jednostranně formát A4 černobíle // barevně 0,50 Kč/ks // 2,50 Kč/ Ks
- oboustranně formát A4 0,90 Kč/ks // 4,00 Kč/Ks
- jednostranně formát A3 2,00 Kč/ks // 3,00 Kč/Ks
- oboustranně formát A3 3,00 Kč/ks // 5,00 Kč/Ks
- kompaktní disk (CD) 10,- Kč Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)  
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Poskytování informrací:

2020

PI1-2020 Ing. Musil J..pdf

 Ing. Musil J.PI1-2020.pdf

2017

žádost 1/2017

žádost 2/2017

2016

č.1/2016 - Jiří Musil

č. 2/2016- Spelos

 

 

 

vloženo 12.5.2020 

vlloženo 20.6.2020

 

 

 

 

 

 

vloženo: 30.3.2017

vloženo: 30.3.2017

 

 

vloženo: 21.7.2016

vloženo: 1.11.2016

 

2015

č.1/2015 - Business Media CZ

č.2/2015 - Jiří Musil

č.3/2015 - žádost Heagl, Odpověď Heagl

 

 

vloženo : 19.01.2015

vloženo: 10.03.2015

vloženo: 15.6.2015

 2014

 č.1/2014 - Business Media

 2013

 

 

vloženo: 11.07.2014

 č.1/2013 - Business Media CZ

vloženo : 15.02.2013  

 č.2/2013- Lukáš Frencl, Praha

    vloženo:  02.09.2013   

Výroční zprávy: